วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา

สร้างโอกาสทางการศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีคุณธรรม
ใฝ่เรียนรู้สู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอของเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข นำาความสุขสู่ชุมชน
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน