พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (Mission)
1. สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เท่าเทียมทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. ปลูกฝังให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย
3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถี
   ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาและไปใช้ในชีวิตประจำวัน
   ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและห่างไกลอบายมุข นำความสุขสู่ชุมชน
6. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น
7. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
8. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน


เป้าหมาย (Goal)

1. ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม ทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีระเบียบวินัย
3. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงหน้าที่การเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
    อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4. ผู้เรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
6. ผู้เรียนนำทักษะการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน
7. ผู้เรียนมีความสุขทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ห่างไกลอบายมุขและชุมชนมีความสุข
8. สถานศึกษามีอัตลักษณ์โดดเด่น
9. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
10. ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
11. นักเรียนมีความรู้ในเรื่องประชาคมอาเซียน อย่างมีคุณภาพ