ภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหาร ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement:PA)