กิจกรรมโรงเรียน
การนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2/2565
วันที่  21 พฤศจิกายน  2565 ดร.ณัฏฐ์  พชรกันย์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา  ได้รับการนิเทศ ติดตามการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามบริบทเชิงพื้นที่  จากนางสาวธัญดา  สุขอ่วม นายเสฏฐวุฒิ  กลิ่นหอม 
ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ประจำภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2565  ในการนิเทศติดตามด้านความปลอดภัย (Safety)ความพร้อมด้านอาคารและ
สถานที่   มิติด้านคุณภาพ (Quality) หลักสูตรปฐมวัย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่านออกเขียนได้และคณิตศาสตร์งานการศึกษาพิเศษ
 (การจัดการเรียนร่วม) และโครงการศึกษาพิเศษ ของ สพฐ. โครงการโรงเรียนสุจริต
และติดตามมิติด้านโอกาส (Opportunity)  มิติด้านประสิทธิภาพ (Performance)

โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2565,15:23   อ่าน 199 ครั้ง