คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวนางสาวปวีร์นุช ปรีชาเลิศวิไล
ครู คศ.1
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
เบอร์โทร : 0847752792
อีเมล์ : Nooleg2529@hotmail.com

นางสาวสุรีย์ สุวรรณคีรี
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0613685554
อีเมล์ : pipatpongsirisombat112@gmail.com

นางสาวเอื้องทราย พนาผดุงธรรม
ครู คศ.1

นางสาวจุฑาทิพย์ แสนเมืองอินทร์
ครู คศ.1