กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวรักชนก พนาทักษิณาวรรต
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0930469309
อีเมล์ : intra32@gmail.com

นางสาวดารารัตน์ แซ่ย่าง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวจิตราวดี ศรีจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 085-5324199
อีเมล์ : sandwich.sri2536@gmail.com

นายสุวัฒน์ ต๊ะสุ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0852719770
อีเมล์ : suwat.sunick@gmail.com

นางสาวนฤมล โลเชียงสาย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0659974556​
อีเมล์ : narumonlohiangsai@gmail.com