กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวปัญธภัทร วนาไผท
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เบอร์โทร : 0645654644
อีเมล์ : chon.hhh080329@gmail.com

นายกานต์ กนกกังวานโรจน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0804932326
อีเมล์ : kanarthas@gmail.com

นางสาวเมรินทร์ ฉัตรยาลักษณ์
ครู คศ.1

นางสาวสุภัทริดา วุ่นพ่วง
ครู คศ.1

นายธวัชชัย นำปุ๊ด
ครูผู้ช่วย