กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุรีญา สุดสมัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : sureeya5300@gmail.com

นางอัญชัญ ไทยแท้
ครู คศ.3

นายอนุทัศน์ ปานศรี
ครู คศ.1

นางสาวปรินทร์ญาดา รัตนอาจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
อีเมล์ : tonphai99@gmail.com

นางสาวกันชพร ชูโพธิกุลธรา
ครู คศ.1

ว่าที่ร.ต.อานนท์ จันทวัง
ครู คศ.1

นายกิตติธัช งานหมั่น
ครูผู้ช่วย