ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางมณฑาทิพย์ ปวงสง่า
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวพรปพรรณ มั่นคง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0818875041
อีเมล์ : pornpaphan21@gmail.com

นางสาวปัญธภัทร วนาไผท
ครู คศ.2

นางสาวบุญญาภา วงศ์อารี
ครู คศ.2

นางโสรดา พลเสน
ครู คศ.1
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวกนกวรรณ ประกิจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0982864517
อีเมล์ : kanokwanprakitgm@gmail.com

นางจุฑาธิป ชูขันธ์
ครู คศ.1

นายสุพจน์ อรุณแสงใส
ครู คศ.1

นางสาวจิรันธนิน นาถพงศ์พันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4
เบอร์โทร : 0899174615
อีเมล์ : jirunjek@gmail.com

นางสาวกนกวรรณ ประกิจ
ครู คศ.1

นายพิชญ์พิพัฒน์ ฟักทองอยู่
ครู คศ.1

นางสาวชลนิชา ใจหาญ
ครู คศ.1

ว่าที่ร.ต.อานนท์ จันทวัง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0958616320
อีเมล์ : krunut.maeousu@gmail.com

ว่าที่ร.ต.นนทพันธ์ เย็นปัญญา
ครู คศ.1

นายเชตวิศ สองวชาพร
ครู คศ.1

นายนรินทร์ พิทักษ์
ครู คศ.1

นายวุฒินันท์ จันทร์แก้ว
ครูผู้ช่วย

นายธวัชชัย นำปุ๊ด
ครูผู้ช่วย

นางสาวนวพร ใหม่แดงเถิน

นายพงศกร ใจคำ
ครูอัตราจ้าง