ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาวจินตนา กระจาย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสุรีญา สุดสมัย
ครู คศ.3

นางสาวปรินทร์ญาดา รัตนอาจ
ครู คศ.1

นายกานต์ กนกกังวานโรจน์
ครู คศ.1

นางสาวกันชพร ชูโพธิกุลธรา
ครู คศ.1

นางสาววัชราภรณ์ ศิลา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0920928068
อีเมล์ : watcharapornwcrp@gmail.com

นางสาวปวีร์นุช ปรีชาเลิศวิไล
ครู คศ.1

นางสาวพัชรา ดำรงไพรสันติ
ครู คศ.1

นางสาวสุรีย์ สุวรรณคีรี
ครู คศ.1

นางสาวธนพร รักเมือง
ครู คศ.1

นางสาวดารุณี อรพินท์วนา
ครู คศ.1

นางสาวจุฑาทิพย์ แสนเมืองอินทร์
ครู คศ.1

นางสาวพิชญ์กัญญาฬ์ สร้อยจิตร
ครู คศ.1

นางสาวสุภัทริดา วุ่นพ่วง
ครู คศ.1

นางสาวปนัดดา สัมพันธุ์อารยะ
พนักงานราชการ

นางสาวสฺุทธิดา คีรีสุทธาลัย
ครูอัตราจ้าง