ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวเพ็ญศริณ อินตรี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางจันทร์เพ็ญ ทองน้อย
ครู คศ.3

นางสมพร รุ้งวิจิตร
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0979539198
อีเมล์ : Rungvijit2525@gmail.com

นางณิชากร บริหารพานิช
ครู คศ.1

นางสาวรักชนก พนาทักษิณาวรรต
ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาศ แก้วมณี
ครู คศ.1

นายสุวัฒน์ ต๊ะสุ
ครู คศ.1

นายอภิชาติ แสนประเสริฐ
ครูผู้ช่วย

นายชุมพล ยอดสกุลเกียรติ
ครูผู้ช่วย