ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางสาวเพ็ญศริณ อินตรี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอัญชัญ ไทยแท้
ครู คศ.3

นางสาวอุไรวรรณ ปิจิตร
ครู คศ.2

นางสาววัชรา กาใจ
ครู คศ.2

นางสาวจิตราวดี ศรีจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวดารารัตน์ แซ่ย่าง
ครู คศ.1

นางสาวนฤมล โลเชียงสาย
ครู คศ.1

นางสาวเมรินทร์ ฉัตรยาลักษณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 0642731909
อีเมล์ : chatyalak@gmail.com

นางสาวภาวิดา สง่าสำาราญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวเจตสุภา มาน้อย
ครูผู้ช่วย