ประถมศึกษา

นางจันทร์เพ็ญ ทองน้อย
ครู คศ.3
หัวหน้าประถมศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางจันทร์เพ็ญ ทองน้อย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
อีเมล์ : junpenthongnoy@gmail.com

นางสาวพรปพรรณ มั่นคง
ครู คศ.2

นางโสรดา พลเสน
ครู คศ.1

นางสาววัชรา กาใจ
ครู คศ.2

นางสมพร รุ้งวิจิตร
ครู คศ.2

นางณิชากร บริหารพานิช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : 0862095649
อีเมล์ : nichagon1202@gmail.com

นางจุฑาธิป ชูขันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
อีเมล์ : Chuthathip.daiy@gmail.com

นางสาวจิรันธนิน นาถพงศ์พันธ์
ครู คศ.1

นายชุมพล ยอดสกุลเกียรต
ครูผู้ช่วย

นางสาวปนัดดา สัมพันธ์ุอารยะ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3