กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวอุไรวรรณ ปิจิตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายพิชญ์พิพัฒน์ ฟักทองอยู่
ครู คศ.1

นายเชตวิศ สองวชาพร
ครู คศ.1

นางสาวชลนิชา ใจหาญ
ครู คศ.1