เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

นางสาวนวพร ใหม่แดงเถิน
ธุรการโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา