กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ว่าที่ร.ต.นนทพันธ์ เย็นปัญญา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายนรินทร์ พิทักษ์
ครู คศ.1

นายอภิชาติ แสนประเสริฐ
ครูผู้ช่วย