กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายสุพจน์ อรุณแสงใส
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพัชรา ดำรงไพรสันติ
ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาศ แก้วมณี
ครู คศ.1

นางสาวธนพร รักเรือง
ครู คศ.1

นางสาวพิชญ์กัญญาฬ์ สร้อยจิตร
ครู คศ.1

นางสาวดารุณี อรพินท์วนา
ครู คศ.1

นางสาวภาวิดา สง่าสำราญ
ครูผู้ช่วย