คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระใบฎีกา ธนศักดิ์ สุกกธฺมโม
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายมีชัย พนาทักษิณาวรรต
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายชานนท์ ชื่นบรรพตกุล
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายชัชชัย ไพรวิโรวจน์
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายมานิจ ไพรมีทรัพย์
ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายศรีทน มุลละ
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนันท์ สรรพคีรี
ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเจริญ พิชิตยอดพนม
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระ สัมพันธ์อารยะ
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายพางา รักสายสกุลทวี
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายอทู วนาลัยจรูง
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางดรุณี เอื้อวิบูลย์ศรี
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทูร เอกาเกียรติ
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางณัฏฐ์ พชรกันย์สกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางจันทร์เพ็ญ ทองน้อย
ตำแหน่ง : ครู
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู