แบบฟอร์มการประเมินตำแหน่งตามวิทยฐานะ
ครูผู้ช่วย และ ครูไม่มีวิทยฐานะ
วิทยฐานะครูชำนาญการ
01 แบบประเมินเพื่อหาค่ำความสอดคล้องของข้อตกลงในการพัฒนางนตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
02 แบบหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางานตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
PA2 แบบประเมินผลการพัฒนางนตามข้อตกลง วิทยฐานะครูชำนาญการ
PA3 แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางาน
PA4 แบบประเมินตำแหน่งแลวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
01 แบบประเมินเพื่อหาค่าความสอดคล้องของข้อตกลงในการพัฒนางานครูชำนาญการพิเศษ
02 แบบหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของข้อตกลงในการพัฒนางานครูชำนาญการพิเศษ
PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางานตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
PA2 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
PA3 แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางาน
PA4 แบบประเมินตำแหน่งแลวิทยฐานะ ตำแหน่งครู ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางานตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
PA2 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
PA3 แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางาน
PA4 แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
PA5 แบบประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิซาการ ครูเชี่ยวชาญ

วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ
PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางานตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ
PA2 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ
PA3 แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางาน
PA4 แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ
PA5 แบบประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ

แบบฟอร์มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหน่งครู

 
คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

 
ว23/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย
 
1. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา